Zapytania ofertowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Zamieszczamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NR BZ 01/10/2021, zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr BZ 01/10/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi postępowania BZ 01/10/2021 oraz aktualizacją treści zapytania ofertowego, uwzględniającą przedłużenie terminu składania ofert


Zapytanie ofertowe nr BZ 01/10/2021

Dotyczy zakupu, dostawy i montażu nowych środków trwałych: regałów paletowych magazynowych (23 szt.) w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście do dnia 19.10.2021r. do godziny 12.00. na adres Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn, email: olsztyn@caritas.pl, Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Pytania i odpowiedzi z dnia 12.02.2021 do zapytania ofertowego NR BZ 01/02/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami z dnia 10.02.2021

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.02.2021 do zapytania ofertowego NR BZ 01/02/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami z dnia 10.02.2021

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.02.2021 do zapytania ofertowego NR BZ 01/02/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami z dnia 10.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZ 02/02/2021

Dotyczy budowy magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj- wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy zlecenia typu „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na budowie magazynu żywności z niezbędną infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej, która obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej (projekt budowalany i wykonawczy dla wszystkich branż) oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę; budowę magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą.

Oferty na wykonanie zamówienia należy przesłać listownie, mailowo lub osobiście do dnia 25.02.2021 r. na adres Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn, email: olsztyn@caritas.pl, Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe. Serdecznie zapraszamy do udziału.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZ 01/02/2021

Dotyczy zakupu i dostawy nowych środków trwałych w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa nowych środków trwałych:

  1. Samochody dostawcze z chłodnią/izotermą – szt. 4

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście do dnia 17.02.2021r. do godziny 12.00 na adres: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn z dopiskiem: Dotyczy zakupu i dostawy nowych środków trwałych w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego”. Liczy się data wpływu dokumentów. Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Aktualizacja z dnia 15.02.2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją treści zapytania ofertowego oraz aktualizacją wzoru umowy, które zostały dołączone do dokumentacji niniejszego zapytania w dniu 15.02.2021.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia – nr postępowania BZ 01/01/2021

Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w dniu 02.02.2021 r. dokonano otwarcia i oceny ofert złożonych w ramach postępowania BZ 01/01/2021. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem.

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.01.2021r. do Zapytania Ofertowego nr BZ 01/01/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami z dnia 28.01.2021 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.01.2021r. do Zapytania Ofertowego nr BZ 01/01/2021

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami z dnia 27.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZ 01/01/2021

Dotyczy zakupu i dostawy nowych środków trwałych w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa nowych środków trwałych wg poniższego zestawienia:

Część I:

  1. Wózek widłowy elektryczny szt. 1
  2. Wózek paletowy unoszący szt. 1
  3. Wózek paletowy unoszący ręczny szt. 1
  4. Samochody dostawcze z chłodnią/izotermą – szt. 4

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście do dnia 29.01.2021r. do godziny 12.00 na adres: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn z dopiskiem: Dotyczy zakupu i dostawy nowych środków trwałych w ramach projektu pn. „Budowa magazynu żywności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia, specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu komputerowego”. Liczy się data wpływu dokumentów. Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Projekty budowlano-wykonawcze stanowiące załącznik do zapytania ofertowego z dnia 12.08.2019 r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji OZE w budynku przy ul. Kętrzyńskiej 44 w Bartoszycach na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej”
Aktualizacja wykonana w dniu 20.08.2019

Projekt budowlany architektoniczny rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Olsztynie, ul. Kromera 5 i 7 na potrzeby hospicjum stacjonarnego i domowego CARITAS.

Projekt wykonawczy „Modernizacja budynków przystani żeglarskiej na cele turystyczno-szkoleniowe w Rybakach gm. Stawiguda”

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na wyłanienie generalnego wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku pokoszarowego na cele turystyczno-hotelowe/ hotel „Bielik” w miejscowości Rybaki gm. Stawiguda”.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 31.03.2017r. do godz. 13:00 w formie pisemnej na adres: Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Rybaki 5, 11-034 Stawiguda lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zapytanie ofertowe nr 8/5.2/DDOM na realizację usług psychologicznych/psychoterapeutycznych na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 01 marca 2017 roku do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 02.03.2017 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Pracownia Psychologiczna Joanna Roszak, ul. Towarnickiego 12/2, 10-771 Olsztyn, cena 50,00 zł brutto

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wyłonienie generalnego wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynków przystani żeglarskiej w miejscowości Rybaki gm. Stawiguda”, w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne Wykorzystanie Zasobów.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 10 listopada 2016r do godz.13.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie dostarczania posiłków (II śniadania, obiadu i podwieczorka) dla nie więcej niż 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 86 w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 2 listopada 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

„Mniam Mniam” Piotr Mikulewicz, ul. Dębowa 5, 10-687 Bartąg, cena brutto 13,50 zł

Zapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie sprzętu i akcesoriów do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 19 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu i akcesoriów do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 19 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług psychologicznych/psychoterapeutycznych na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń ośrodka szkolenia wolontariatu i posług hospicyjnych zewnętrznych na Dzienny Dom Opieki Medycznej w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 86 w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 16.09.2016 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” sp. j. Jerzy i Ewa Skorłutowscy ul. Gietkowska 9c 10-170 Olsztyn, data wpłynięcia: 15.09.2016, cena: 86 999,79 zł brutto