Wolontariat Caritas Archidiecezji Warmińskiej

SZKOLNE KOŁO CARITAS jest organizacją realizującą program wychowawczy szkoły.

Zasadniczym celem powołania Szkolnego Koła Caritas jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła).

Aby utworzyć SKC należy złozyć pismo-prośbę lub informację, że w szkole jest młodzież, która chce pomagać w ramach Caritas. Zawsze takie pismo jest podpisane przez Dyrektora Szkoły, ze wskazaniem opiekuna z ramienia Szkoły. Opiekunem może być osoba świecka we współpracy z Asystentem Kościelnym. Nasi wolontariusze angazują się z pomoc drugiemu czowiekowi, przeważnie potzrebującemu. Organizowane są zbiórki żywności oraz innych środków. Kontakt: 89/534-01-17.