„W trosce o wspólny dom”

Caritas Archidiecezji Warmińskiej w partnerstwie z Caritas Polska realizuje projekt pn.: „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ – w trosce o wspólny dom.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii integralnej
 • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań (Laudato Si’ w praktyce)
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza encykliki Laudato Si’

UCZESTNICY PROJEKTU: Wspólnoty lokalne Caritas w Polsce: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupione wokół nich.

ZASIĘG PROJEKTU: 12 diecezji w Polsce.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Ogólnopolska kampania cross- mediowa – promująca Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego w zakresie ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
 2. Stworzenie dla projektu zaplecza eksperckiego z dziedziny ekologii integralnej.
 3. Aktualizacja wspólnot Caritas Laudato Si:
  • Szkolenia i doradztwo,
  • Konkursy grantowe dla Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Zespołów Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupionych wokół nich,
  • Sieć Animatorów Lokalnych i Diecezjalnych Laudato Si’

PRZYCZYNA, ZASADNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ PROJEKTU:

Nauczanie Kościoła Katolickiego w sprawie ekologii jest jasne. Fundamentalne znaczenie ma encyklika papieża Franciszka Laudato Si’ – troska o wspólny dom, poprzedzona jednak przez nauczanie Jana Pawła II wskazujące na konieczność „nawrócenia ekologicznego” oraz nauczanie Benedykta XVI. Są też listy pasterskie polskich biskupów i Konferencji Episkopatu Polski przekładające to nauczanie na narodowy i lokalny kontekst. Jednak wezwania nie są wystarczającą motywacją do zmiany postaw, jeśli nie budują narracji spójnej z lokalnie przeżywanymi problemami, a przede wszystkim z praktycznymi działaniami podejmowanymi w kontekście lokalnym. Tymczasem brakuje przełożenia zasad ekologii integralnej na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych w Polsce. Problemem jest także zwykły brak znajomości nauczania KK wśród ogółu wiernych.

Ekologia integralna jest ważnym obszarem działania Caritas w Europie i na świecie. Niestety w Polsce była dotąd praktycznie nieobecna w działaniach naszej organizacji. Aktywizacja naszych wspólnot lokalnych pomoże przenieść „troskę o wspólny dom” na poziom parafii, które także wciąż nie są aktywne w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym naszego kraju.

Działania projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” pozwolą na zmianę tej sytuacji. Zamierzamy stworzyć sieć animatorów Caritas Laudato Si’ oraz pobudzić inicjatywy parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi, tak by obejmowała ona także troskę o ich „wspólny dom”, o ich przyszłość i bezpieczeństwo.

Osoba do kontaktu: Krystyna Kucewicz -Animator diecezjalny Caritas Laudato si’

kkucewicz@caritas.org.pl ; tel. 89 534 01 17

kkucewicz@caritas.org.pl

www.laudatosi.caritas.pl