Modernizacja Budynków Przystani Żeglarskiej Na Cele Turystyczno-Szkoleniowe

Caritas Archidiecezji Warmińskiej realizuje projekt pt. MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA CELE TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWE, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.


Celem głównym projektu jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego poprzez utworzenie szkoły żeglarskiej w miejscowości Rybaki przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w okresie do IX.2018r.


Cele szczegółowe projektu:

 1. Modernizacja 3 istniejących budynków wraz z wyposażeniem oraz zakup sprzętu pływającego w celu utworzenia szkoły żeglarskiej w miejscowości Rybaki przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w okresie do IX.2018r
 2. Podniesienie kompetencji i wiedzy podopiecznych Caritas, dzieci i młodzieży oraz osób przebywających w ośrodku wypoczynkowym w zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz umiejętności żeglarskich poprzez utworzenie szkoły żeglarskiej w miejscowości Rybaki przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w okresie do IX.2018r.
 3. Rozszerzenie oferty o organizację profesjonalnych kursów żeglarskich w Rybakach przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w okresie od IX.2018r.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane budynki przystani żeglarskiej w Rybakach, należące do Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana na potrzeby szkoleń żeglarskich.


Dzięki realizacji wariantu nastąpi:

 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu, aktywności ruchowej i środowiskowej.
 • Popularyzowanie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
 • Zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego), przygotowanie do zdobywania uprawnień żeglarskich.
 • Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportami wodnymi, jak i z szeroko pojętą kulturą żeglarską
 • Zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczeństwie.
 • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego, propagowanie modelu spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.
 • Rozwój cech psychofizycznych, ugruntowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy przyrodniczej, kultury i sprawności fizycznej.
 • Pobudzanie wśród młodzieży uczucia przynależności do braci żeglarskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 722 831,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 3 820 770,28 PLN.


Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej